ANKIETA – Stosunek Polaków do Romów i ich kultury

Opracowanie ankiety badającej zwiększenie poziomu wiedzy na temat kultury, tradycji i obyczajowości Romów przyczyniającej się do łamania stereotypów narodowościowych wśród Polaków.

W okresie lipiec-sierpień zostało przeprowadzonych 100 ankiet wśród widzów przedstawień Teatru ulicznego oraz podczas Festiwalu Etno im. Stefana Cororo.
Ankiety wypełniły 52 kobiety oraz 37 mężczyzn (11 osób nie wypełniło metryczki).
Respondenci według podziału wieku:
12-18 lat – 7 osób
19-28 lat – 7 osób
29-40 lat – 16 osób
41-60 lat – 37 osób
60+ – 20 osób
Ilość osób, które nie podały wieku – 13 osób.

 

Stosunek Polaków do społeczności romskiej

Na pytanie o stosunek Polaków do społeczności romskiej aż 74 % odpowiedziało, że jest to stosunek pozytywny

 • Z dystansem – 1%
 • Obojętny – 22%
 • Pozytywny  – 77%

Czy Romowie powinni żyć według swojej tradycji i obyczajów

Na pytanie, czy Romowie powinni żyć według swoich tradycji i obyczajów 85% ankietowanych odpowiedziało twierdząco, 6 osób odpowiedziało negatywnie.

 • Brak odpowiedzi – 2%
 • Nie wiem – 7%
 • Nie – 6%
 • Tak – 85%

Stosunek Polaków wobec Romów

Swój (osobisty) stosunek wobec Romów Polacy określają jako tolerancyjny (32% ankietowanych) na równi ze stosunkiem zamkniętym (33%). 23% respondentów określa swój stosunek jako obojętny, a 10% jako otwarty

 • Otwarty – 10%
 • Obojętny – 23%
 • Zamknięty – 34%
 • Tolerancyjny – 33%

Czy należy integrować Polaków i Romów

Zdecydowana większość ankietowanych Polaków uważa, że należy integrować Romów i Polaków- aż 78 odpowiedzi, 16 % uważa, że należy ich asymilować (tutaj pojawia się wątpliwość o zrozumienie sformułowania asymilować- odpowiedź ta pojawia się u 3 osób w przedziale wieku 12-18). Za separowaniem Romów opowiedziało się 2 ankietowanych.

 • Tak 78%
 • Asymilować – 16%
 • Separować – 6%

Czy społeczność romska jest dyskryminowana

Ponad połowa respondentów uważa, że społeczność romska jest dyskryminowana- aż 53 odpowiedzi, 30 ankietowanych uważa, że nie, 16 osób nie wie.

 • Nie wiem 16%
 • Nie – 30%
 • Tak – 54%

Pozostałe pytania

 • Na pytanie, czy ktoś był świadkiem nietolerancji wobec mniejszości romskiej praktycznie taka sama ilość respondentów odpowiedziała twierdząco-46 osób, jak i przecząco – 50 osób
 • Ponad połowa respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że w Polsce opinie na temat społeczności romskiej są kształtowane przez media, a nie przez osobiste kontakty z członkami społeczności romskiej – 54 odpowiedzi twierdzące.
 • 80% ankietowanych uważa, że należy pomagać Romom, aby lepiej odnaleźli się we współczesnym świecie
 • Czy słyszałeś o projekcie „Zwykłe szanse dla niezwykłych ludzi II” aż 66% ankietowanych odpowiedziało twierdząco! 1/3 ankietowanych nie słyszała o projekcie, biorąc jednak pod uwagę, że część pytanych to osoby spoza Kowar (turyści) procent ten jest naprawdę niewielki.

Czy dzięki realizacji działań dla społeczności romskiej zwiększa się integracja między Polakami i Romami?

 • Tak, dzięki promowaniu kultury romskiej i organizowaniu wydarzeń kulturalnych dla szerokiej publiczności – 35%
 • Tak, dzięki podejmowaniu wspólnych działań dla Polaków i Romów – 22%
 • Tak, dzięki uczeniu Romów radzenia sobie na rynku pracy – 9%
 • Tak, dzięki wspieraniu edukacji dzieci romskich – 33%

Według ankietowanych największy wpływ na integrację między grupami ma organizacja przedsięwzięć kulturalnych oraz wspieranie edukacji dzieci romskich.

Czy uważasz, że realizacja działań dla społeczności romskiej zmienia pozytywnie status Romów?

 • Romowie stają się bardziej wykształceni – 27%
 • Mają większe szanse na znalezienie pracy – 14%

Realizacja działań dla społeczności romskich przede wszystkim pozytywnie oddziałuje na dzieci, sprzyja edukacji wszystkich Romów oraz pomaga Romom samodzielnie załatwiać swoje sprawy.

Czy Polacy uważają, że realizacja projektów dla społeczności romskiej pomaga w popularyzowaniu kultury i zwiększa pozytywne postrzeganie tej grupy

 • Brak odpowiedzi – 2%
 • Nie – 10%
 • Tak – 88%

U 89 (prawie 90%) osób ankietowanych zwiększyła się wiedza na temat Romów, ich kultury i obyczajów dzięki działaniom informacyjno-promocyjnych podjętych w projekcie.

Ankieta została opracowana jako zbiór pytań zamkniętych. Wyniki ankiety zostały zakodowane w systemie 0-1. Ankiety były anonimowe i przeprowadzane wśród losowo wybranych osób. Wśród ankietowanych były osoby zarówno mieszkające w Kowarach jak i przygodni turyści.
Wyniki wskazują, że dzięki działaniom podjętym w projekcie wzrosła wiedza na temat obyczajowości i kultury romskiej, a postrzeganie Romów przez Polaków nie ujawniło wrogiego nastawienia respondentów.