O projekcie II

Projekt “Zwykłe szanse dla niezwykłych ludzi II” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Współfinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Beneficjent projektu: Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach

 

Partner projektu: Fundacja Edukacji Przedszkolnej we Wrocławiu

Termin realizacji projektu: 1.12.2011 r. – 30.11.2013 r.

Kwota dofinansowania projektu: 1 337 560 zł (100%)

 

Cele projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu edukacji, zdrowia, integracji społecznej i kompetencji zawodowych wśród 70 członków społeczności romskiej w okresie 12.2011-11.2012.

Celami, które pragniemy osiągnąć są:
- wzrost liczby osób ze społeczności romskiej w Kowarach uczestniczących w działaniach realizowanych w okresie 12.2011-11.2013 podnoszących ich poziom kompetencji społecznych,
- zwiększenie liczby Romów w wieku produkcyjnym uczestniczących w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz uzyskanie zatrudnienia przez uczestników kursu do końca trwania projektu,
- zwiększenie wiedzy na temat kultury, tradycji i obyczajowości Romów przyczyniająca się do przełamania stereotypów narodowościowych wśród Polaków w okresie od 12.2011 – 11.2013,
- zwiększenie liczby Romów uczestniczących w działaniach edukacyjnych dostosowanych do ich potrzeb i możliwości w okresie 12.2011 – 11.2013,
- zrost liczby osób ze społeczności romskiej korzystających z dodatkowych form opieki medycznej w okresie 12.2011 – 11.2013.

 

Działania przewidziane w ramach projektu:

- Rekrutacja osób objętych wsparciem Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu.
Będzie ona prowadzona na podstawie indywidualnych rozmów i spotkań z potencjalnymi beneficjentami.

- Zajęcia wspomagające rozwój dzieci romskich w szkołach podstawowych.
Specjalnie opracowany program zajęć ma za zadanie nabycie przez dzieci umiejętności czytania, pisania i liczenia, współdziałania w grupie oraz wypracowanie nawyków systematyczności w nauce.

- Świetlica romska dla dzieci 3-12 lat.
Zajęcia będą prowadzone w MOK przez animatora przy wsparciu asystenta romskiego w dwóch grupach wiekowych: 3-5 lat (zajęcia przygotowujące do późniejszej edukacji), 6-12 lat (uzupełnienie zajęć wyrównawczych ze szkół skierowane na zorganizowaną zabawę).

- Zajęcia językowo-teatralne + warsztaty kompetencji społecznych.
Nabywanie kompetencji komunikacyjnych w języku polskim (czytanie i pisanie, interpretacja tekstu, tłumaczenie), przygotowywanie scenariuszy występów, próby teatralne. Zajęcia zostaną uzupełnione treningiem umiejętności psychospołecznych.

- Zajęcia muzyczne.
Uczestnicy będą uczyć się gry na gitarze, na akordeonie, instrumentach klawiszowych. Będą uczyć się również śpiewu. Nauczą się też podłączać, rozstawiać sprzęt nagłośnieniowy oraz tworzyć profesjonalna oprawę techniczną.

- Kompetencje zawodowe – kurs stylizacji paznokci.
Uczestniczki będą przygotowywać się do pracy w zawodzie stylistka paznokci. Poprzez kurs będzie pokazywane, że nauka może być przyjemna i dać satysfakcję.

- Kompetencje zawodowe – kurs fryzjerski.
Uczestnicy będą przygotowywać się do pracy w zawodzie fryzjer męski.

- Kompetencje zawodowe – kurs na prawo jazdy kat. B i kat. C.
Kursy przyczynią się do wzrostu kwalifikacji zawodowych uczestników.

- Kompetencje zawodowe – zajęcia techniczne – budowa taboru.
Zdobycie umiejętności praktycznych związanych z pracami drobnobudowlanymi. Dzięki budowie elementów taboru uczestnicy poznają swoje korzenie i kulturę. Gotowe elementy taboru będą stanowić scenografię Teatru Ulicznego.

- Teatr Uliczny – Tabor „Cygańska Wyspa”.
Próba włączenia Romów na rynek pracy poprzez organizację i realizację występów grup romskich artystów. Teatr będzie przedstawiać replikę taboru cygańskiego oraz krótkie spektakle, występy muzyczne, wróżby.

- Półkolonie dla dzieci i młodzieży 7-15 lat.
Półkolonie są organizowane w formie zajęć o charakterze rekreacyjnym, integracyjnym i edukacyjnym.

- Profilaktyka zdrowotna – lekarz dyżurny.
Umożliwienie dostępu do lekarza rodzinnego.

- Festiwal Etno.
Dwudniowy festiwal muzyczny o zabarwieniu etno, z przewagą zespół romskich w roku 2012 i 2013.

- Ewaluacja, monitoring i kontrola ryzyka.
Monitoring prowadzonych działań i osiąganych rezultatów.