O projekcie

Projekt “Zwykłe szanse dla niezwykłych ludzi” (nr POKL.01.03.01-00-073/09-00) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Współfinansowany został w całości ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjent projektu: Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach

Partner projektu: Fundacja Edukacji Przedszkolnej we Wrocławiu

Termin realizacji projektu: 1.10.2009 r. – 30.09.2011 r.

Kwota dofinansowania projektu: 956 120 zł (100%)

Cele projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu edukacji i integracji społecznej kowarskich Romów. Zostaną oni objęci wsparciem w zakresie wyrównania szans edukacyjnych, nabywania kompetencji i nowych umiejętności, wzmacniania swojego potencjału i integralności w oparciu o odrębność kulturową. Przeprowadzane działania pozwolą na wypracowanie mechanizmów przełamujących ich pasywną postawę i alienację społeczną. Najważniejszym celem jest doprowadzenie do pełnego uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego i zniwelowanie różnic dzielących tę grupę od reszty mieszkańców miasta.
Celami, które pragniemy osiągnąć są:
- podniesienie wśród Romów frekwencji w edukacji przedszkolnej i szkolnej,
- zwiększenie ich motywacji do zdobywania wykształcenia i kontynuowania rozpoczętego,
- nabycie przez Romów konkretnych umiejętności praktycznych przyczyniających się do zdobycia szerszych możliwości zawodowych,
- zwiększenie świadomości w zakresie samorozwoju kobiet romskich – pogodzenia życia społecznego, zawodowego i rodzinnego,
- zapewnienie odrębności kulturowej Romów poprzez podtrzymywanie pozytywnych elementów kultury romskiej oraz ich prezentowanie i popularyzacja,
- wypracowanie wspólnego działania w grupie międzykulturowej,
- zwiększenie poczucia odpowiedzialności wśród Romów za własne życie i jego jakość.

Działania przewidziane w ramach projektu:

Platforma internetowa www.cyganskawyspa.pl – Strona (na której właśnie jesteśmy) będzie w części redagowana przez samych Romów. Wkrótce, poza zapoznaniem się na stronie z tradycjami romskimi będzie można oglądać występy artystów, pobierać utwory muzyczne i inne elementy związane z romską kulturą.

Podręcznik dla Romów – będzie to równocześnie pierwsze opracowanie o kowarskich Romach, dodatkowo współtworzone przez Romów. Podręcznik będzie służył jako pomoc w zajęciach adaptacyjnych prowadzonych w szkołach podstawowych, będzie także bezpłatnie rozdawany wszystkim zainteresowanym zarówno Romom, jak i Polakom.

Klub Praktycznej Pani – systematyczne zajęcia warsztatowe, w trakcie których uczestniczki opanują umiejętności związane z: prowadzeniem gospodarstwa domowego i gotowania, savoir vivre, załatwianiem spraw urzędowych. Uczestniczki wezmą także udział w profesjonalnych warsztatach tańca Romskiego (warsztaty otwarte również dla Polaków).

Zajęcia językowo – teatralne polegające na czytaniu tekstów poetyckich Papuszy, pisaniu ze słuchu, tłumaczeniu na język polski, analizie i interpretacji. Zajęcia te rozwijają umiejętności komunikacyjne. Uczestnicy zajęć stworzą scenariusz widowiska poetyckiego, które będzie przeprowadzane cyklicznie.

Kursy komputerowe przeznaczone dla osób których znajomość języka polskiego zostanie pozytywnie oceniona, w ramach uczestnictwa w zajęciach językowo-teatralnych.

Dziecięca kraina – świetlica przeznaczona dla dzieci w wieku 2-5 lat. Świetlica będzie otwarta także dla rodziców w zakresie konsultacji psychologa i logopedy.

Zajęcia adaptacyjne dla dzieci z kl. I-VI – obejmą tematykę związaną z pochodzeniem narodu romskiego, przynależności do grupy etnicznej, tradycjami i zwyczajami romskimi, tożsamością narodową Romów. Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatowej, w oparciu o autorski program z wykorzystaniem nowoczesnych form przekazu, oraz przy wykorzystaniu “Podręcznika”.

Indywidualne zajęcia muzyczne w MOK. W ramach zajęć uczestnicy będą uczyli się gry na gitarze, instrumentach klawiszowych oraz na akordeonie. Będą się także odbywać zajęcia wokalne.

Kurs prawa jazdy – nabycie umiejętności jazdy samochodem, zapewni uczestnikom zdobycie kompetencji zawodowych umożliwiających podjęcie pracy na stanowisku kierowcy.

Półkolonie. Są to zajęcia dla dzieci o charakterze integracyjnym, rekreacyjnym i edukacyjnym (gry, konkursy, zajęcia plastyczne i muzyczne, zabawy w grupach).

Letnie integracyjne warsztaty wakacyjne. Odbędą się m.in. warsztaty filmowe i fire show – taniec z ogniem.

Płyta z muzyką romską – profesjonalna aranżacja utworów cygańskich nagrana wraz z polskimi muzykami. Płyta kolportowana będzie do zainteresowanych domów kultury, a także do agencji Artystycznych i do Organizatorów Imprez z regionu.

Widowiska poetycko-muzyczne – wystawiane, by zbudować pozytywny wizerunek Romów wśród lokalnej społeczności i wzmocnić podjęte przez nich działania, a także zintegrować Romów i Polaków.